Steering Committee

  • Gail-Joon Ahn (Arizona State University, USA)
  • Robert Deng (Singapore Management University, Singapore) – Chair (2013-2017)
  • Adrian Perrig (ETH Zürich, Switzerland)
  • Kui Ren (Zhejiang University, China)
  • Shiuhpyng Shieh (National Chiao Tung University, Taiwan) – Founding Chair (2006-2013)
  • Xiaofeng Wang (Indiana University Bloomington, USA)
  • Jianying Zhou (Singapore University of Technology and Design, Singapore) – Chair